ALGEMENE VOORWAARDEN ABC LEGAL D.D. 1 januari 2021 

Artikel 1 Algemeen

1. Advocaten in Business en Consultancy B.V. (“ABC LEGAL”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (KvK-nummer 34295590). Deze (algemene) voorwaarden (“AV”) zijn geschreven, voor ABC LEGAL, haar rechtsopvolgers (onder algemene en/of bijzondere titel) en/of ieder andere aan ABC LEGAL gelieerde (rechts)persoon en persoon die ten behoeve van ABC LEGAL werkzaamheden verricht voor opdrachtgever. Deze gelieerde personen en derden kunnen zich op deze algemene voorwaarden beroepen. 

2. Deze AV zijn van toepassing op, (i) ieder aanbod van een overeenkomst met ABC LEGAL en iedere overeenkomst tussen een opdrachtgever en ABC LEGAL, alsmede overeenkomsten die thans worden uitgevoerd en/of uitgevoerd zijn, (ii) alle door ABC LEGAL voor opdrachtgever te verrichten opdrachten / werkzaamheden of reeds voor opdrachtgever verrichte opdrachten / werkzaamheden (met inbegrip van aanvullende en vervolgopdrachten / vervolgwerkzaamheden) of een deel daarvan en (iii) op alle andere contractuele en niet-contractuele rechtsverhoudingen van ABC LEGAL met de opdrachtgever en/of aan de opdrachtgever gelieerde of voor opdrachtgever werkzame derden, hierna (i t/m iii) de “Opdracht” en/of de “Opdrachten” genoemd.

3. Elke (rechts)persoon (inclusief advocaten, juristen, adviseurs, werknemers, opdrachtnemers of andere personen) die (in het verleden, heden of toekomstig) bij ABC LEGAL of een dochtermaatschappij daarvan werkzaam is (ongeacht of dat is op grond van een arbeidsovereenkomst of op grond van een overeenkomst van opdracht of op grond van een andere grond is), elke dochter- moeder- en/of zustervennootschap van ABC LEGAL, elke aandeelhouder van ABC LEGAL en elke (statutair) bestuurder van ABC LEGAL, en de Stichting Beheer Derdengelden Advocatuur en iedere rechtsopvolger van deze (rechts)personen (onder algemene en/of bijzondere titel) is een aan ABC LEGAL verbonden persoon (“Aan ABC LEGAL Verbonden Persoon”). Deze AV is tevens een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van de Aan ABC Legal Verbonden Persoon en/of iedere derde die ABC LEGAL bij de uitvoering van Opdrachten inschakelt, op welke wijze ook. 

4. ABC LEGAL is bevoegd deze AV eenzijdig te wijzigen, waarbij de gewijzigde (algemene) voorwaarden direct bij bekendmaking van de gewijzigde AV, al dan niet via elektronische bekendmaking, van kracht zijn.

5. Deze AV zijn opgesteld in meerdere talen. Indien er een discussie ontstaat over de inhoud of strekking van deze AV, prevaleert de Nederlandse tekst en is derhalve de Nederlandse versie (van de tekst) bindend. 

6. Behoudens schriftelijke toestemming van ABC LEGAL is het opdrachtgever niet toegestaan zijn uit een overeenkomst en/of de Opdracht voortvloeiende rechten en plichten aan een derde over te dragen. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking. 

7. Indien enige bepaling van deze AV nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze AV volledig van kracht blijven en zullen ABC LEGAL en opdrachtgever samen nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen formuleren, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 2 Aanbod en aanvaarding

1. Alle aanbiedingen van ABC LEGAL zijn indicatief, vrijblijvend en herroepelijk; ook als in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. 

2. Uitsluitend de in de opdrachtbevestiging genoemde opdrachtgever geldt als opdrachtgever van ABC LEGAL. ABC LEGAL is niet gehouden opdrachten van een ander dan opdrachtgever te aanvaarden. 

3. De omvang en inhoud van de Opdracht wordt bepaald door hetgeen ABC LEGAL daarover schriftelijk bevestigt. ABC LEGAL is niet gehouden opdrachten die buiten de Opdracht vallen uit te voeren en voor het niet-uitvoeren van zo’n opdracht is ABC LEGAL niet aansprakelijk. De Opdracht wordt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever die door ABC LEGAL als cliënt wordt beschouwd, uitgevoerd. Derden kunnen jegens ABC LEGAL geen rechten aan de uitvoering van Opdrachten ontlenen.

4. Elke Opdracht en/of andere instructie (zoals van opdrachtgever) wordt uitsluitend aanvaard en/of uitgevoerd door ABC LEGAL, ongeacht of de opdrachtgever heeft verzocht om de werkzaamheden te laten uitvoeren door een Aan ABC LEGAL Verbonden Persoon. De werking van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Het staat ABC LEGAL vrij om de Opdracht(en) te laten uitvoeren door een Aan ABC LEGAL Verbonden Persoon en/of derde(n), ongeacht de titel waaronder deze werkzaamheden worden uitgevoerd. Indien de uitvoering (feitelijk) plaatsvindt door een aan ABC LEGAL Verbonden Persoon en/of derde(n) dan vindt de uitvoering uitsluitend plaats onder de verantwoordelijkheid van ABC LEGAL. Contractuele en/of buitencontractuele aansprakelijkheid van de Aan de ABC Legal Verbonden Persoon en/of derde(n) (zoals artikel 6:171 BW) is uitgesloten. Dit artikel is tevens een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van elke Aan ABC LEGAL Verbonden Persoon en de door ABC Legal ingeschakelde derden. Opdrachtgever doet hierbij, bij voorbaat, afstand van het recht om (buiten) contractueel derde(n) en/of aan ABC LEGAL Verbonden Persoon aansprakelijk te stellen. 

6. De opdrachtgever is verplicht om ABC LEGAL alle gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn om de Opdracht uit te voeren. ABC LEGAL is niet aansprakelijk voor fouten of omissies in de uitvoering van Opdrachten die het directe of indirecte gevolg zijn van gebreken in de door opdrachtgever aangeleverde informatie.

7. De opdrachtgever is daarnaast verplicht om alle gegevens te verstrekken, die naar mening van ABC Legal noodzakelijk zijn om te voldoen aan haar verplichtingen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft).

8. ABC LEGAL heeft de verplichting ongebruikelijke transacties bij de autoriteiten te melden. Opdrachtgever begrijpt dat en geeft ABC LEGAL daar hierbij (bij voorbaat) toestemming voor.

9. ABC LEGAL wijst opdrachtgever erop dat zij mogelijk in aanmerking zou kunnen komen voor van overheidswege gefinancierde rechtsbijstand. ABC LEGAL gaat in beginsel geen opdrachten aan onder gefinancierde rechtsbijstand.

10. Op ABC LEGAL rust geen plicht om te onderzoeken of de opdrachtgever verzekerd is voor rechtsbijstand en/of de door ABC LEGAL geleverde dienstverlening voor vergoeding van de verzekeraar in aanmerking komt. Indien de opdrachtgever verzekerd is voor rechtsbijstand dan blijft hij, eventueel naast de verzekeraar, hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van honorarium en kosten (inclusief de verschuldigde btw).  

Artikel 3 Aansprakelijkheid

1. De door ABC LEGAL te verrichten diensten kwalificeren als een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.  

2. ABC LEGAL is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade, die is veroorzaakt en/of verband houdt met de door haar geleverde dienstverlening, tenzij het uitsluiten van aansprakelijkheid in strijd is met dwingend recht (waaronder mede begrepen artikel 6:236 BW). 

3. Onverminderd lid 1 geldt dat indien ABC LEGAL aansprakelijk is voor schade, iedere aansprakelijkheid van ABC LEGAL en voor zover van toepassing van de Aan ABC LEGAL Verbonden Persoon, zowel contractueel als buiten-contractueel, beperkt is tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de toepasselijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering van ABC LEGAL wordt uitbetaald. Voor zover de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de uit te keren schade door ABC LEGAL beperkt tot een maximum van EUR 10.000. Opdrachtgever is uitsluitend alsdan gerechtigd om ABC LEGAL voor voornoemd bedrag aan te spreken en doet hierbij, bij voorbaat, afstand van haar aanspraak op een hoger bedrag. 

4. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, waaronder onder meer begrepen winstderving, geleden verlies, personeelskosten, gerechtskosten en verlies van een kans, is uitdrukkelijk uitgesloten. 

5. Alle aanspraken (vorderingen tot schadevergoeding) van opdrachtgever verjaren na ommekomst van één jaar nadat opdrachtgever met de schade bekend is geworden of daar redelijkerwijs mee bekend had kunnen zijn. Opdrachtgever is gehouden om schade waarmee hij bekend is of redelijkerwijs bekend had mee kunnen zijn onverwijld aan ABC LEGAL te melden, op straffe van verval van het recht op schadevergoeding. Voorgenoemd is onverminderd het bepaalde in lid 2 en lid 6 van dit artikel, tenzij dit in strijd zou zijn met dwingend recht (waaronder mede begrepen artikel 6:236 BW).  

6. Alle aanspraken (vorderingen tot schadevergoeding) van opdrachtgever vervallen, althans verjaren, in ieder geval automatisch 3 jaar nadat de werkzaamheden door ABC LEGAL zijn verricht waarop deze aanspraken betrekking hebben. Opdrachtgever is daarna niet meer gerechtigd ABC LEGAL voor schade, in relatie daartoe, aan te spreken.

7. ABC LEGAL verstuurt e-mails zonder encryptie. ABC LEGAL is niet aansprakelijk voor gebreken als gevolg van het niet-uitvoeren van encryptie en evenmin voor beschadigingen en/of gebreken als gevolg van een virus of malware. 

8. Het uitvoeren van de Opdracht is slechts een verplichting/verantwoordelijkheid voor ABC LEGAL en levert uitdrukkelijk geen verplichting en/of verantwoordelijkheid op voor een Aan ABC LEGAL Verbonden Persoon en/of ingeschakelde derden. De aansprakelijkheid van een Aan ABC LEGAL Verbonden Persoon en/of ingeschakelde derden is beperkt tot de aansprakelijkheid van ABC LEGAL, zoals in deze AV bepaald. De (overige) aansprakelijkheid van een Aan ABC LEGAL Verbonden Persoon en/of door ingeschakelde derden, is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Deze bepaling geldt als derdenbeding ten behoeve van de Aan ABC LEGAL Verbonden Persoon en door ABC Legal ingeschakelde derde.

9. De opdrachtgever vrijwaart ABC LEGAL en de Aan ABC Legal Verbonden Persoon en de door ABC LEGAL ingeschakelde derden voor alle schade en nadeel die ABC LEGAL en/of de Aan ABC Legal Verbonden Persoon en/of de door ABC Legal ingeschakelde derden lijden als gevolg van handelen of nalaten door opdrachtgever, waaronder ook als gevolg van aanspraken door derden, hoe ook genaamd (zoals onder meer aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, werknemers en verbonden rechtspersonen van opdrachtgever), waaronder maar niet beperkt tot inbreuken op (intellectuele- en industriële eigendoms-)rechten en gebruik van informatie en stukken. 

10. Opdrachtgever zal ABC LEGAL en de Aan ABC LEGAL Verbonden Persoon en door ABC Legal ingeschakelde derden schadeloos stellen terzake van voornoemde aanspraken (waaronder mede begrepen het schadeloosstellen voor, ieder nadeel, waaronder mede begrepen schade, verliezen, aansprakelijkheden, (rechts)gedingen, rechtshandelingen, vorderingen, gerechtelijke uitspraken, honorarium en reële kosten, betaald of opgelopen door of opgelegd aan of ingesteld tegen ABC LEGAL en/of de Aan ABC LEGAL Verbonden Persoon) en/of door ABC Legal ingeschakelde derden, waarbij de opdrachtgever aan ABC LEGAL en/of de Aan ABC LEGAL Verbonden Persoon en/of door ABC Legal ingeschakelde derden de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken zal vergoeden. Deze bepaling geldt als derdenbeding ten behoeve van de Aan ABC LEGAL Verbonden Persoon en door ABC Legal ingeschakelde derde.

11. De algemene voorwaarden van door ABC LEGAL ingeschakelde derden gelden eveneens jegens opdrachtgever, voor zover deze algemene voorwaarden een verdergaande bescherming bieden aan ABC LEGAL en/of de Aan ABC Legal Verbonden Persoon en/of door ABC Legal ingeschakelde derden. 

12. In geval van overmacht bestaat geen aansprakelijkheid. Van overmacht is onder meer sprake indien ABC LEGAL door buiten haar wil gelegen omstandigheden de opdracht niet of niet ongehinderd kan uitvoeren. Daarvan is onder meer sprake bij het verloren gaan van hulpmiddelen of dossiers, ziekte van de behandelende personen, pandemie, overheidsmaatregelen, onlusten, staking en problemen bij toeleveranciers en dienstverleners van ABC LEGAL.

Artikel 4 Honorarium en kosten

1. De opdrachtgever is ABC LEGAL het overeengekomen honorarium verschuldigd. Indien, om welke reden dan ook, er geen honorarium is overeengekomen, dan is de opdrachtgever een honorarium verschuldigd naar de bij ABC LEGAL op dat moment geldende tarieven. ABC LEGAL brengt haar honoraria en kosten periodiek in rekening.

2. ABC LEGAL is gerechtigd om jaarlijks haar tarieven aan te passen. Deze tarieven zijn van toepassing binnen 14 dagen nadat zij aan de opdrachtgever zijn gecommuniceerd.

3. Alle tarieven en prijzen zijn exclusief btw en andere wettelijke heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen is.

4. ABC LEGAL zal door haar te maken zogenaamde “out of pocket”-kosten doorbelasten. “Out of pocket”- kosten zijn o.a. reiskosten, koerierskosten, deurwaarderskosten, griffierechten, vertaalkosten en de kosten van ingeschakelde derden. Deze kosten zullen in redelijkheid worden gemaakt alsmede – voor zover redelijkerwijs mogelijk – vooraf worden afgestemd. ABC LEGAL zal ter zake alle noodzakelijke en toereikende bescheiden overleggen op eerste verzoek van opdrachtgever.

5. Voor zover ABC LEGAL als honorarium een uurtarief in rekening brengt, zal er door ABC LEGAL gewerkt worden in eenheden van 5 minuten met een minimum van 10 minuten per verrichting.

6. De opdrachtgever heeft uiterlijk tot dertig dagen na een declaratiedatum om bezwaren tegen die declaratie (inclusief kosten), schriftelijk aan ABC LEGAL bekend te maken. Blijft een dergelijke mededeling achterwege, dan vervalt het recht van opdrachtgever om te klagen over een declaratie en/of gehele of gedeeltelijke terugbetaling ervan te vorderen. Voor zover opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf geldt een termijn van één jaar. 

7. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door ABC LEGAL aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Opschorting dan wel verrekening van de betalingsverplichting is uitgesloten, tenzij de opdrachtgever een consument is.

8. Betalingen strekken in de eerste plaats ter voldoening van eventueel verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan. ABC LEGAL kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

9. Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum de wettelijke handelsrente verschuldigd en in geval van consumenten de wettelijke rente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Een deel van een maand wordt als volledige maand berekend.

10. Vanaf de vervaldatum is opdrachtgever tevens buitengerechtelijke (en eventueel gemaakte gerechtelijke) reële (incasso)kosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, alsmede de invorderingskosten van artikel 6:96 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek, die op een minimum van EUR 250 worden gesteld.

11. ABC LEGAL is gerechtigd (zonder motivering daartoe) de volledige betaling (of een deel ervan) als voorschot te verlangen of om zekerheid voor betaling te verlangen. Voor zover ABC LEGAL aantoonbaar werkzaamheden heeft verricht in de (voorbereiding van de) uitvoering van de overeenkomst, zal opdrachtgever gehouden zijn deze werkzaamheden volledig te vergoeden. Het voorschot zal worden verrekend bij de laatste factuur van de werkzaamheden waarop de betaling van het voorschot betrekking heeft.

Artikel 5 Eigendomsrechten

1. Alle krachtens de overeenkomst ter beschikking gestelde en/of geleverde werken, waaronder specifiek ten behoeve van opdrachtgever gemaakte adviezen, overeenkomsten, processtukken, modellen, rapporten en andere documenten, zijn uitsluitend in eigendom van ABC LEGAL. Dit geldt zowel voor werken waarop rechten van intellectuele- of industriële eigendom rusten, als werken waaraan zulke rechten niet kunnen worden ontleend. 

2. ABC LEGAL geeft opdrachtgever toestemming deze werken te gebruiken in het kader van haar normale bedrijfsvoering.

3. Het is opdrachtgever zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van ABC LEGAL aldus niet toegestaan deze werken ruimer te gebruiken dan is overeengekomen (zoals te verveelvoudigen, openbaar maken of aan derden beschikbaar stellen). Voor ieder ruimer gebruik komt ABC LEGAL, zonder enig recht te verliezen, een – nader in redelijkheid vast te stellen – vergoeding toe. Het toestaan van gebruik betekent geen “instaan voor gebruik” en derhalve geen aanvaarding van aansprakelijkheid van ABC LEGAL (ook niet tegenover derden).

Artikel 6 Beëindiging

1. De opdrachtgever kan, op elk moment, uitsluitend door een schriftelijke mededeling aan zijn contactpersoon bij ABC LEGAL, de Opdracht beëindigen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

2. ABC LEGAL kan de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 7 dagen. Opzegging vindt schriftelijk of per e-mail plaats. Tussentijdse opzegging maakt ABC LEGAL niet schadeplichtig. 

3. ABC LEGAL is bevoegd de Opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen, onder welke rechtsgrond dan ook, indien opdrachtnemer: 

a. In verzuim is;
b. surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd;
c. failliet is verklaard; d. vrijwillig tot liquidatie van zaken overgaat;  
e. enige andere insolventiemaatregel opgelegd krijgt; 
f. geen zekerheid heeft gesteld of de geboden zekerheid onvoldoende is; 
g. in zodanige omstandigheden verkeert dat ABC LEGAL grond heeft te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. 

De bevoegdheid tot beëindiging, zoals hierboven genoemd, laat onverlet het recht van ABC LEGAL daarnaast schadevergoeding te vorderen van opdrachtgever.

4. De opdrachtgever is (en blijft) honorarium verschuldigd aan ABC LEGAL voor werkzaamheden voor het moment van de beëindiging (om wat voor reden dan ook) van een opdracht en na het moment van beëindiging (om wat voor reden dan ook) van een opdracht, indien ABC LEGAL nog werkzaamheden moet verrichten om de zaak over te dragen aan de opdrachtgever of aan een derde (of nog andere werkzaamheden moet verrichten), dan zal opdrachtgever al hetgeen doen, zodat de over te dragen werkzaamheden zo snel mogelijk daadwerkelijk overgedragen kunnen worden en de zaken tussen ABC LEGAL en opdrachtgever (en de aan hen gelieerde partijen) zo snel mogelijk beëindigd zijn.
Artikel

7 Persoonsgegevens (AVG)

1. ABC LEGAL is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening. ABC LEGAL verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy statement. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische gegevensuitwisseling. Iedere partij informeert de andere partij over een overtreding van privacywetgeving, waaronder een datalek, en pleegt de maatregelen om de overtreding te mitigeren. In geval van een inbreuk vrijwaart opdrachtgever ABC LEGAL voor alle schade. 

2. ABC LEGAL bewaart dossiers gedurende vijf jaar na beëindiging van de opdracht, zijnde het moment waarop hetzij schriftelijk wordt medegedeeld dat het dossier wordt gesloten hetzij de laatste declaratie is verstuurd. Na ommekomst van deze periode kan ABC LEGAL (zonder aankondiging) het dossier vernietigen.

Artikel 8 Klachtregeling

Klachten – van welke aard dan ook – van opdrachtgever over ABC LEGAL en de bij haar werkzame personen worden (kosteloos) doorgeleid aan mr. A. Kijl (of diens plaatsvervanger), de klachtfunctionaris. De klachtfunctionaris stelt klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht, en zal binnen een maand na indiening van de klacht (behoudens een afwijking van deze termijn, in welk geval gemotiveerd zal worden aangegeven waarom afwijking gerechtvaardigd is en welke termijn dan zal worden gehanteerd) schriftelijk en gemotiveerd oordelen over de gegrondheid van de klacht. Mocht deze klachtenregeling niet tot een oplossing leiden dan kan een eventueel geschil ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Artikel 9 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op zaken die verband houden met deze AV en/of de Opdracht (onder andere iedere rechtsverhouding tussen ABC LEGAL en opdrachtgever) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen die verband houden met deze AV en/of de Opdracht (onder andere iedere rechtsverhouding tussen ABC LEGAL en opdrachtgever) zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.