Privacy Statement

PRIVACY STATEMENT ABC LEGAL

ARTIKEL 1
ABC Legal is een in Amsterdam gevestigd advocatenkantoor.

ARTIKEL 2
ABC Legal verwerkt in het kader van haar juridische dienstverlening persoonsgegevens. ABC Legal handelt daarbij in de regel als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

ARTIKEL 3
ABC Legal verwerkt persoonsgegevens van (potentiële) cliënten en/of personen die werkzaam zijn bij cliënten, sollicitanten en werknemers, leveranciers en derden zoals relaties en andere advocaten. Deze persoonsgegevens kunnen omvatten:
A – contactgegevens (NAW-gegevens, telefoonnummers en e-mailadressen), geboortedatum, geslacht, bankrekeningnummer, gegevens die nodig zijn voor de verwerking van facturen en een identiteitsbewijs;
B – gegevens met het oog op de behandeling van de zaak die aan ons door cliënten of derden worden verstrekt of die uit openbare bron worden verkregen;
C – In geval van sollicitaties tevens: gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door de betrokkene zijn verstrekt of (zoals gegevens op een curriculum vitae, of uitslagen van een competentietest);
E – andere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt; en
D – andere persoonsgegevens waarvan de verwerking vereist of noodzakelijk is met het oog op toepasselijk wet- en regelgeving.

ARTIKEL 4
ABC Legal verwerkt de genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:
A – het verlenen van juridische diensten;
B – innen van declaraties;
C – advisering, bemiddeling en verwijzing;
D – voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
E – marketing- en communicatie activiteiten; en
F – werving en selectie (sollicitaties).

ARTIKEL 5
ABC Legal verwerkt de genoemde persoonsgegevens op basis van de uitvoering van een overeenkomst, toestemming van de betrokkene, een gerechtvaardigd belang (relatiebeheer) en/of een wettelijke verplichting als bedoeld in artikel 6 van de AVG.

ARTIKEL 6
ABC Legal deelt uw persoonsgegevens alleen met derden voor zover dit noodzakelijk is in de uitvoering van haar dienstverlening en in lijn met de doeleinden zoals genoemd in deze Privacyverklaring. Bijvoorbeeld voor het (laten) uitvoeren van een deskundigenonderzoek of het inschakelen van een derde namens en in opdracht van ABC Legal, zoals een IT-leverancier en/of externe specialist, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. Daarnaast kan ABC Legal uw persoonsgegevens verstrekken aan derden, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

ARTIKEL 7
Met derden die namens en in opdracht van ABC Legal uw persoonsgegevens verwerken, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten op grond waarvan deze derden eveneens gehouden zijn tot naleving van de AVG. ABC Legal ziet erop toe dat uw persoonsgegevens niet worden verstrekt aan derden die buiten de EER gevestigd zijn.

ARTIKEL 8
Door ABC Legal ingeschakelde derden, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

ARTIKEL 9
ABC Legal vindt het belangrijk uw persoonsgegevens adequaat te beveiligen en te beschermen. ABC Legal zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval ABC Legal gebruik maakt van diensten van derden, zoals een IT- leverancier, zal ABC Legal in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

ARTIKEL 10
ABC Legal bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoerig van haar dienstverlening dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

ARTIKEL 11
Uw vragen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door ABC Legal en/of een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u schriftelijk richten aan de heer mr. J.J. van Vegchel bereikbaar op het e-mailadres: vanvegchel@abc-legal.com en/of per post aan ABC Legal, Jan Luijkenstraat 92 p/r (1071 CT) te Amsterdam. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

ARTIKEL 12
ABC Legal neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens. Wij vragen u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer teneinde ervoor te zorgen dat wij enkel persoonsgegevens aan de betreffende betrokkene verstrekken. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor ABC Legal uw verzoek niet in behandeling kan nemen. Dit kan het geval zijn indien uw verzoek in strijd is met de geheimhoudingsplicht van advocaten en/of wettelijke bewaartermijnen.

ARTIKEL 13
Op de website(s) van ABC Legal zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Instagram, Linkedin of Facebook. ABC Legal houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

ARTIKEL 14
ABC Legal houdt gebruiksgegevens bij van de websites voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde gegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door ABC Legal verkocht aan derden. Teneinde het gebruiksgemak van de websites van ABC Legal te vergroten, wordt gebruik gemaakt van cookies. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren. Dit zal de functionaliteit en het gebruiksgemak van de websites meestal beperken.

ARTIKEL 15
De websites van ABC Legal maken gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van ABC Legal geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links. ABC Legal heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

ARTIKEL 16
Op de website(s) biedt ABC Legal een blog of forum aan die vrij toegankelijk is. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door een ieder, dus willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog of forum kan worden ingediend via de contactgegevens onder artikel 11. ABC Legal is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog of forum te verwijderen. In een reactie op uw voornoemde verzoek geeft ABC Legal dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy vragen.

ARTIKEL 17
ABC Legal gebruikt functionele cookies op haar website om het gebruiksgemak van haar website te vergroten. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens en zijn slechts bedoeld om de website optimaal te laten functioneren.

ARTIKEL 18
ABC Legal heeft het recht de inhoud van deze Privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van deze Privacyverklaring worden op de website van ABC Legal gepubliceerd.

Deze Privacyverklaring is gebaseerd op het model van de Orde van Advocaten en is vastgesteld op 20 augustus 2020.